18.-30.04.2016 toimunud taotlusvoorus toetusostuse saanud ühisprojektid

Suure-Jaani Vallavalitsus – “RAHVUSVAHELISTE SEIKLUSLAAGRITE JA PEREPÄEVADE KORRALDAMINE”. Projekti raames korraldatakse Suure-Jaani vallas noortele seikluslaagrid koostöös Soome Jokioise valla noorte ja Sürgavere Küla Seltsiga. Abikõlblik maksumus 6670.- eurot, toetuse summa 6000.- eurot. Käesoleva projekti eesmärgiks on läbi ühistegevuse soodustada kolme sektori partnerlust ja koostööd Suure-Jaani vallas ning anda maanoortele võimalus end laagrites ja kõigile peredele seikluslikel perepäevadel tervisliku liikumise, sportlike seiklusmängude ning sisuka vabaajategevusega arendada. Partnerid: MTÜ Sürgavere Küla Selts ja Jokioisten Kunnanvirasto. Projekti tulemusena on alustatud  sihipärase ja jätkusuutlikkust loova ühistegevusega kahe riigi maanoorte kaasamiseks, aktiviseerimiseks, elukvaliteedi parendamiseks ja noorte ning perede ühistegevuste väärtustamiseks kogukondades ning vallas ja piirkonnas tervikuna.

MTÜ Lehola 2005 – “Lehola-Lembitu mängude korraldamine”. Projekti raames korraldatakse Lehola-Lembitu mängude võistlus 2 aasta vältel, kummalgi aastal 20 erineval spordialal, soetatakse vajalikud vahendid. Abikõlblik maksumus 6518.59 eurot, toetuse summa 5866.70 eurot. Eesmärgiks on ühiselt tegutsedes soodustada kolme sektori partnerlust ja koostööd Suure-Jaani vallas elanikkonda liitva aastaringse osalusvõimalusega ürituse organiseerimisel ning pikaaegse traditsiooniga spordiürituse – Lehola-Lembitu mängude korraldamise kaudu rahvasporti edendada, toetada vallaelanike hulgas tervislikke ja sportlikke eluviise ning  populariseerida liikumisharrastust. Partnerid: Suure-Jaani Vallavalitsus ja MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United. Kõige olulisemaks tulemuseks on elanike initsiatiivist lähtuv ning samas kõigile osapooltele väärtuslik ja kasulik kolme sektori koostöö ja partnerlus, loomulikult ka aktiivsete, sportlike ja terviseteadlike inimeste arvu kasv piirkonnas ning suurem oskus ja võimekus teisi oma tegevuste arendamisse kaasata. Hästi organiseeritud ja rahvarohked spordimängud ning külade suvepäev muudavad piirkonna atraktiivseks, aitavad kaasa elukeskkonna parandamisele ja toetavad hea maine kujundamist.

Tori Vallavalitsus – “TORI ÕPILASMALEV 2016-2018”. Projektis osalevate noorte toitlustamine, töövahendite ja – riiete soetus, seikluspäevade korraldamine. Abikõlblik maksumus 6250.23 eurot, toetuse summa 5625.23 eurot. Projekti eesmärk: läbi olulise töökasvatusmeetodi kujundada noortes väärtushinnanguid, omandades sotsiaalset kompetentsust ja töökogemust. Partner: MTÜ Koolituse. Tulemusena panustavad noored  oma kodukoha heakorda rohkem. Harjutakse enam hoidma oma kodukandi ümbrust ning õpitakse juhtima tähelepanu ümberkaudsetele probleemidele. Noored on kogukonda kaasatud ja omandavad tööharjumuse, mis on oluline valla maine kujundamisel.

MTÜ Järvemaastik – „Võsateater ja järvekontsert“ loovad sumeda suve.  Telgi hankimine, järvekontserti tehniline teenindamine ja esinejate kulude osaline katmine, sündmuste turundusmaterjalide koostamine. Abikõlblik maksumus 6394.99 eurot, toetuse summa 5778.- eurot. Projekti eesmärk: Tagada piirkonna elanikele meelelahutuslikud sündmused, väärtustades kogukondlikku ettevõtlikkust ning ühtlasi tuua kohale Eesti mastaabis tuntud esinejad. Soodustada Kaisma Suurjärve Puhkealal korraldatavate sündmuste arengut ja tagada ettevõtmiste jätkusuutlikkus. Partner: MTÜ Kultuuriselts Kerkau. Projekti elluviimise tulemusel tagatakse ellukutsutud sündmuste areng ning tagatakse piirkonna aktiivne külastatavus ning suurem ühtekuuluvustunne. Lisaks loovad sündmused võimalusi töökohtade tekkeks ja säilitamiseks, nii kohalike toodete realiseerimiseks kui ka toitlustusteenuse arendamiseks.

MTÜ Minu Sõber – “Teadev ja oskav noor koeraomanik”. 4-päevane teoreetiline koolitus ning sellele järgnev 2-päevane praktiline töö teoreetiliste teadmiste kinnitamiseks, seminariruumide rent ja Agilityspordi varustuse soetamine. Abikõlblik maksumus 6650.- eurot, toetuse summa 5985.- eurot. Projekti eesmärk: Noorte füüsilise ja vaimse tervise parandamine läbi koertega tegelemise ja koeraspordi. Noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine kogukonnas. Heaperemeheliku loomapidamiskultuuri edendamine Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas. Partner: MTÜ Järvemaastik