Turismistrateegia

Strateegiaga saad tutvuda eesti ja inglise keeles.

Matsalu ja Soomaa on nüüd rahvusvaheliselt tunnustatud loodusturismi sihtkohad

Euroopa Kaitsealade Liit omistas Matsalu ja Soomaa rahvusparkidele kvaliteedimärgi, millega tunnustatakse piirkondade loodusturismi säästlikku arendamist. Soomaa rahvuspargi piirkond sai tunnustuse esimest korda, Matsalu rahvuspargi säästva turismi sertifikaati uuendati teist korda.

Kvaliteedimärk näitab, et rahvusparkide piirkondades arendavad matkade korraldajad, majutus- ja toitlustusettevõtjad ning arendus- ja looduskaitseorganisatsioonid kohalikku turismi loodust hoidvate põhimõtete järgi. „Tunnustus on rahvusparkide kogukondadele suur au. See näitab, et kaitsealadel ja nende lähipiirkonnas pingutavad kõik koos kvaliteetse ja jätkusuutliku loodusturismi nimel,“ sõnas Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht Nele Sõber.

Nüüdseks on rahvusvahelise säästva turismi tunnustuse pälvinud kolm Eesti rahvuspargi piirkonda – Matsalu, Soomaa ja Lahemaa.

Loodusturism ja elurikkus on omavahel tihedalt seotud, kuna turismiettevõtluse edukus sõltub otseselt ökosüsteemide heast seisundist. „Euroopa Kaitsealade Liidu tunnustus on ka kohustus nii turismiettevõtjatele, kogukondadele kui ka looduskaitseasutustele, et hoida tänaseid loodusväärtusi vähemalt sama heal tasemel nagu praegu ja isegi aidata aktiivselt kaasa nende parendamisele,“ lausus Soomaa loodusgiid Aivar Ruukel. Nii Soomaa, Matsalu kui ka teiste piirkondade loodusväärtustega saab lähemalt tutvuda talvistel märgalade päeva matkadel, mis toimuvad 2021. aasta jaanuarikuu viimasel ja veebruari esimesel nädalal üle Eesti.

Säästva turismi sertifikaadi kõige olulisemad kriteeriumid on loodus- ja kultuuripärandi väärtuste hoidmine, huvirühmade kaasamine, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine ja säästva turismi strateegia koostamine ning elluviimine. Turismistrateegia aitab tehtud ja plaanitud tegevusi süsteemselt arendada nii, et see on kooskõlas nii kaitseala kaitsekorraldus- kui ka külastuskorralduskavaga.

Euroopa Kaitsealade Liit on välja töötanud säästva turismi printsiibid, mille eesmärk on kvaliteetse ja jätkusuutliku turismi edendamine kaitsealadel ning nende lähipiirkondades. Liidult kvaliteedimärgi pälvinud sihtkohad moodustavad üleeuroopalise kogukonna, mis aitab hoida turismi head kvaliteeti ning loob ühise võrgustiku vastutustundlike sihtkohtade, nende külastajate ja oma kaitsealast hoolivate elanike vahel.

Tunnustused võtab vastu Keskkonnaamet, kes on kaitsealade valitseja Eestis. Keskkonnaamet tänab Matsalu ja Soomaa rahvusparkide kohalikke kogukondi, turismiettevõtjaid ja arendusorganisatsioone MTÜ Terra Maritima, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja MTÜ Tipu Looduskool.

  • Praeguseks on säästva turismi sertifikaadi saanud 120 kaitseala sihtkohta 15 riigist. Baltimaade seas on tunnustuse saanud kolm sihtkohta Eestis, üks Lätis ja üks Leedus.
  • Euroopa Kaitsealade Liidul on üle 400 liikme rohkem kui 40 Euroopa riigist, nende seas kaitsealade administratsioonid, looduskaitse organisatsioonid ja mittetulundusühingud. Keskkonnaamet kuulub liitu alates 1991. aastast.
  • Euroopa Kaitsealade Liidu eesmärk on olemasolevate kaitsealade edendamine ja uute kaitsealade loomisele kaasa aitamine. Liidu võrgustik teeb tööd inimeste teadlikkuse suurendamiseks ja mõjutab Euroopa Liidu poliitikat, et kindlustada loodusväärtuste säilimine. 

Lisateave:
Nele Sõber
Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht
nele.sober@keskkonnaamet.ee
5770 2225

Aivar Ruukel
Soomaa loodusgiid
aivar.ruukel@gmail.com 
5061896

Andri Küüts
Keskkonnaameti avalike suhete nõunik
andri.kuuts@keskkonnaamet.ee
5745 0332

————————————————————————–

KESKKONNAAMET TAOTLEB SOOMAALE JA MATSALULE RAHVUSVAHELIST TUNNUSTUST

Selle nädala jooksul külastab Matsalu ja Soomaa rahvusparke Euroopa Kaitsealade Liidu sõltumatu hindaja. Keskkonnaamet taotleb mõlemale turismipiirkonnale säästva turismi kaubamärgi staatust, et aidata kohalikul loodusturismil areneda.

Säästva turismi sertifikaat on Euroopa Kaitsealade Liidu tunnustus kaitsealade piirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, kuna see on loodussäästliku turismi kvaliteedimärk. „Teisalt toob tunnustus piirkondade edendajatele kaasa kohustuse sellega jätkata, et olla kooskõlas looduskaitseliste eesmärkidega. Teine võtmesõna on kohalike elanike kaasamine,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitse osakonna projektijuht Nele Sõber.

Välishindaja Rolands Auzinš tutvub külaskäigul 15.–19. juunini looduskaitseliste tegevustega mõlema rahvuspargi piirkonnas, kohtub kohalike ettevõtjatega ning omavalitsuste esindajatega.

„Matsalu ja Soomaa piirkonnad on tegelikult rahvusparkidest laiemad. Ehkki paljud kohalikud tooted ja teenused jäävad kaitsealadelt välja, mõjutavad need kaitsealasid siiski. Seetõttu on oluline analüüsida kõiki koostöö aspekte nii, et need toetaksid kohalikku majandust, hoides samal ajal piirkonna loodusväärtusi ja kultuuripärandit,“ sõnas Nele Sõber.

Nii Matsalu kui ka Soomaa turismi edendajad on eelneva pooleteise aasta jooksul arutanud kohalike sidusrühmade esindajatega piirkondade arengueesmärke ja tegevusi. Kokku on lepitud järgmise viie aasta tegevuskava, mille elluviimine sõltub koostöö tulemuslikkusest.

Euroopa Kaitsealade Liidu välja töötatud säästva turismi põhimõtted aitavad tagada kvaliteetse turismiteenuse pakkumise kaitsealadel ja nende lähipiirkonnas. Säästva turismi sertifikaat tõstab sihtkoha rahvusvahelist mainet ning aitab piirkonda tutvustada keskkonnast hoolivatele külalistele.
Soomaa rahvuspargile taotleb Keskkonnaamet rahvusvahelist tunnustust esimest korda. Matsalu piirkonnale omistati sama kaubamärk 2015. aastal, sel aastal soovitakse staatust uuendada. Tunnustuse saajad selguvad aasta lõpuks.

  • Säästva turismi kaubamärgi staatust taotleb Keskkonnaamet koostöös Matsalu turismipiirkonna koostöövõrgustikuga MTÜ Terra Maritima, Soomaa piirkonnas aga koos Tipu Looduskooli ja Rohelise Jõemaa Koostöökoguga.
  • Euroopa Kaitsealade Liidul  on üle 400 liikme rohkem kui 40 Euroopa riigist, nende seas kaitsealade administratsioonid, looduskaitse organisatsioonid ja mittetulundusühingud. Keskkonnaamet kuulub liitu alates 1991. aastast.
  • Euroopa Kaitsealade Liidu eesmärk on olemasolevate kaitsealade edendamine ja uute kaitsealade loomisele kaasa aitamine. Liidu võrgustik teeb tööd inimeste teadlikkuse suurendamiseks ja mõjutab Euroopa Liidu poliitikat, et kindlustada loodusväärtuste säilimine.
  • Liidu säästva turismi võrgustikuga on praeguseks ühinenud 102 sihtkohta 15 riigist. 
  • 2019. aastal sai tunnustuse Lahemaa rahvuspargi piirkond.
  • Soomaa, Matsalu ja Lahemaa rahvusparkide piirkondade esindajaid ühendab aktiivne koostöö. Kaitsealade arendamiseks on õpitud teiste seas Läti, Sloveenia ja Portugali kaitsealade kogemustest.

Lisateave:
Nele Sõber
Keskkonnaameti looduskaitse osakonna projektijuht
nele.sober@keskkonnaamet.ee
57702225

Andri Küüts 
Keskkonnaameti avalike suhete nõunik
andri.kuuts@keskkonnaamet.ee
5745 0332

Soomaa piirkonna programmiga saad täpsemalt tutvuda siin

——————————————————————————————————————–

Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+

2018. a alguses alustasime Soomaa Rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia koostamisega. Eestvedajaks Dagmar Hoder Tipu Looduskoolist, headeks partneriteks Kaili Viilma ja Nele Sõber Keskkonnaametist, kohalikud omavalitsused, turismiettevõtjad ja Soomaa ning rahvuspargi mõjuala elanikud.

Arengustrateegia struktuuri aluseks on EUROPARC Föderatsiooni soovitused ja juhised, kuna Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna turismiasjaliste üheks eesmärgiks on ühineda EUROPARC Föderatsiooniga. Strateegia koostamise metoodiliseks aluseks on EUROPARC Föderatsiooni  põhiväärtused: esmatähtis on looduskaitse, säästva arengu toetamine, huvigruppide kaasamine, tõhus säästva turismi planeerimine ning pidev parendamine ja arendamine (EUROPARC, 2010). Lisaks lähtub strateegia Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast (2016-2025) ja seal sätestatud tegevustest, põhimõtetest ning analüüsist. Lisainformatsiooni koguti Soomaa teemaplaneeringust ja MTÜ Rohelise Jõemaa koostöökogu strateegiast aastateks 2015-2023, kohalike omavalitsuste arengudokumentidest, veebilehtedelt ja sotsiaalmeedia kanalitest, puhkaeestis.ee, visitestonia.com ning turismiettevõtete kodulehtedelt.

Valminud ning inglise keelde tõlgitud arengustrateegia koos vastava taotlusega saatis Keskkonnaamet Europarc Föderatsioonile tuvumiseks ja hindamiseks. Strateegias esitatuga tullakse kohapeale tuvuma ning seejärel tehakse otsus, kas Soomaa rahvuspargi turismipiirkonnale antakse EUROPARC sertifikaat viieks aastaks.

Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+ koostamist ja tõlkimist toetas LEADER-programm.

Strateegiaga saad tutvuda eesti ja inglise keeles.

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT