Leader-määrus on muutunud!

18.05.2020 jõustus LEADER määruse muudatus, millega pikendatakse investeeringuprojektide elluviimise tähtaegu 1 aasta võrra ehk senise kahe aasta asemel on projekte võimalik ellu viia kolme aasta jooksul. Tegevuste ellu viimise pikendamine ühe aasta võrra on mõeldud nendele toetuse saajatele, kes ei ole saanud eriolukorrast või sellele järgnenud hädaolukorrast tingituna oma tegevusi või investeeringuid esialgse plaani kohaselt ellu viia. 

NB! Tähtaja pikenemine kohaldub neile, kel ei ole tähtaeg saabunud, ning kes ei ole lõplikult tegevusi ellu viinud või investeeringuid teinud 2020. aasta 1. märtsiks.

Tulevastes taotlusvoorudes on võimalik ellu viia ühe- kuni nelja-aastaseid ühisprojekte vastavalt taotluses esitatud tegevuskavale (ka aruandlus tuleb esitada tegevuskava jooksul, mitte hiljem).

NB! Olenemata projektide algusajast tuleb viimane maksetaotlus esitada hiljemalt 31.12.2022.

Määruse muudatuse koos seletuskirja jm menetlusteabega leiate: https://www.riigiteataja.ee/akt/115052020014