Ühisturundus- ja tootearendusprojekti koostöölepe sai allkirjad

1. augustil 2016 sai allkirjad siseriikliku koostööprojekti „Ühisturundus- ja tootearendus” koostöölepe kolme Leader-tegevusgrupi poolt. Rohelise Jõemaa Koostöökogu on aastatel 2017-2019 ellu viidava projekti juhtpartneriks, projekti on kaasatud MTÜ Mulgimaa Arenduskoda ja MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu. Kolme tegevusgrupi piirkonnas ühiselt ellu viidavat projekti koordineerib SA Pärnumaa Turism. Projekti peaeesmärk on Mulgimaa, Rohelise Jõemaa ja Romantilise Rannatee piirkonna kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse ja eristumise suurendamine peamiselt Eesti, Läti ja vähemal määral Saksa turul läbi piirkonna eripäral põhinevate toodete-teenuste turundamise ja e-müügi/turunduse tõhustamise. Piirkonna ettevõtjad läbivad projekti raames tootearenduskoolituste terviktsükli, mis aitab kaasa piirkondlike teema-marsruutide loomisele. Projekti tegevuste põhisuunitlus on läbi projektipiirkonna turismitoote tutvustamise uute külastuste arvu kasvatamine ja korduvkülastuste motiveerimine ning külastusaja pikendamine sihtkohas. Samuti pööratakse tähelepanu hooajalisuse vähendamisele läbi madalhooaja toodete tutvustamise (sh ka seminari- jm koosolekuturismi tooted).
Suuremat piirkonda hõlmavad projektid on olulised just välisturunduse seisukohalt, kuna külastussihtkohta valides on väga oluline eripalgelise pakkumise olemasolu lähikonnas, seega moodustab projekti piirkond külastaja jaoks terviku.  Lisaks tavapärasele turundustegevusele on plaanis ühise elektroonilise lahenduse loomine (veebi- või mobiilirakendus), õppereisid ja koolitused. Kokku on kõigi tegevusgruppide poolt kolmeaastase projekti elluviimiseks planeeritud eelarvesumma 116 548 eurot.