Maakonna turismitegevused koonduvad Pärnu linna alla

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
14.12.2020

Pärnu maakonna omavalitsused, SA Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) ja piirkonna Leader tegevusgrupid sõlmisid turismialase koostööleppe, mille eesmärgiks on edendada ühiselt Pärnumaa turismielu ning tuua maakonna turismitegevused ühe juhtimise alla.

Lepingule allakirjutanute siht on arendada Pärnumaast välja aastaringselt külastatav turismisihtkoht ja seista hea selle eest, et maakonna turismitulu kasvaks pidevalt. Nende eesmärkide täitmiseks tuleb turismitegevusi teiste majandusvaldkondadega tugevamalt lõimida, kasvatada välisturgudel Pärnumaa kui reisisihtkoha nähtavust ning kasutada paremini ressursse (vähendada dubleerimist, toetada spetsialiseerumist, võrgustike ja toodete arendust jms).

Et ühiseid eesmärke tulemuslikumalt realiseerida viiakse praegu SAPA alla kuuluvad maakondlikud turismitegevused ja -eelarve Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse alla ning koostatakse täiesti uus Pärnumaa turismistrateegia, mille loomisel löövad lisaks leppes osalejatele kaasa kohalikud ettevõtjad.

Jaanuarist jõustuvas koostööleppes kinnitavad omavalitsused, et panustavad järgmisel neljal aastal rahaliselt maakondlikku turismiarendusse samas mahus, kui 2020. aastal SAPA turismieelarvesse.
SAPA annab linnale üle kõik käimasolevad turismitegevused nagu Visitparnu.com kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite administreerimine, digiturundustegevused, trükiste kirjastamine ja Pärnumaa turismiinfo jagamine. Pärnu linna arenguteenistusse lisandub maakondliku turismi edendamiseks kaks spetsialisti, kelle tööks on digiturundus ja turismiturunduse andmehaldus. Praegu tegeleb Pärnu maakonna turismiga kolm inimest (üks SAPA-s ja kaks Pärnu külastuskeskuses).

Linnavalitsuses tööle asuva digiturunduse ja turismiturunduse andmehalduse spetsialisti töötasu katavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja koostööleppe sõlminud omavalitsused.
Tori vallavanema Lauri Luuri hinnangul on turismialase koostööleppe peamine võit see, et seniajani kahe asutuse, SAPA ja Pärnu linnavalitsuse, peale jagatud vastutus maakonna turismielu arendamise eest koondub ühe koordineerija kätte.

„See võimaldab kindlasti kiiremini ja paindlikumalt toimetada. Suur eelis on ka Leader tegevusgruppide kaasa haaramine. Kokkuvõttes võiks siit sündida täiesti uus hingamine nii maakonna turismisuunalises turunduses kui osapoolte omavahelises koostöös,“ leiab Luur.

Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski ütles, et turismitegevuste juhtimise koondumine ühe korraldaja alla ei tähenda seda, et midagi jääks kellelgi tegemata või keegi jääks tähelepanuta.
„Vastupidi, kui maakond suudab ennast ühiselt ja tugevalt sihtkohana turundada, siis sellest võidavad kõik. Oluline on teha asju ühiselt ja koostöös ning seda ka selle muudatusega soovitakse teha,“ märkis Smeljanski.

Koostööleppes osalevad Pärnu linn, Tori, Häädemeeste, Kihnu, Saarde, Lääneranna ja Põhja-Pärnumaa vald, mittetulundusühingud Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Terra Maritima ja Liivi Lahe Kalanduskogu ning SAPA.

Koostööleppe periood on 1. jaanuar 2021 kuni 31. detsember 2024.

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja
444 8361, 536 15580
anneli.lepp@parnu.ee