Taotlejale

Programmperioodi 2014-2020 LEADER meetme info

NB! 1. oktoobril 2017 ei jõustu kavandatud Leader-määruse muudatused, mistõttu tuleb taotlejail lähtuda seni kehtinud meetmelehtedest. Taotlus tuleb endiselt oktoobrivoorus esitada vanas e-prias!

NB! Lisainfo projektitaotluse esitamise kohta kogukonnateenuse arendamiseks

Maaeluministiri määrus nr 11 23.10.2015  ja seletuskiri

Maaeluministri määrus “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020”, lisa “Objektide tähistamine logode ja embleemidega.” Nõetekohased logod on leitavad Maaeluministeeriumi kodulehelt.

TAOTLUSVOOR 02. – 15. oktoober 2017 – taotluste esitamine vanas e-PRIAs

 meede 2 meetmeleht  Kivi seina, ettevõtluse mitmekesistamise ja konkurentsivõime tõstmine taristu parandamise kaudu;

meede 4.2 meetmeleht – Kogukonna meede, kogukonna teenused ja taristu.

VORMID

Ehitustegevuse hinnapakkumine ja eelarve

Projektikirjelduse juhend taotlejale

RJK projekti kirjelduse vorm

Hindamiskriteeriumid

Taotluste menetlemise juhend

Äriplaani lühikirjeldus NÄIDIS, äriplaani arvutused NÄIDIS

Esitavate dokumentide kontroll-leht

 

RJK juhatuse koosolekul 31.03.2017 kinnitatud hindamise töörühma koosseis 13-26.03.2017 taotlusvooru laekunud projektitaotluste hindamiseks:

Meede 1 – Signe Rõngas MTÜ,  Kristi Kivisaar MTÜ, Hannes Puusepp MTÜ (loobus 25.04.2017), Tiina Heidemann MTÜ,  Martin Sempelson MTÜ, Reena Rist MTÜ, Marika Valter MTÜ, Olavi Sülla  EV, Argo Mättas  EV, Anu Nurmsalu EV, Kaja Leppik  MTÜ,  Roland Šimanis KOV (alates 25.04.2017) Asendusliikmed:, Lauri Hollo KOV, Mikk Merekivi EV, Lea Toom MTÜ, Helen Mihkelson KOV, Aili Adamson  KOV.

Meetmed 3.1, 3.2 ja 4.1 –  Arma Koidu MTÜ, Jüri Mets KOV, Kaia Kerge MTÜ, Mari-Liis Jaanson KOV, Tiina Kirsimäe EV, Kätlin Kink MTÜ, Kärt Linder KOV, Maiu Saare EV, Riita Lillemets MTÜ, Marianne Kuusk EV, Aime Vill MTÜ. Asendusliige – Eha Tamm MTÜ.

 

Toimuvate infopäevade kohta leiad info siit

TAOTLUSVOOR 13. – 26. märts 2017 – taotluste esitamine läbi vana e-PRIA 

meede 1 Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses;

meede 3  Piirkonna eripära (alammeetmed 3.1 – tunnusüritused ja 3.2 – piirkonna eripärale tuginevad investeeringud);

meede 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond.

 

Infopäevade esitlus

VORMID

Ehitustegevuse hinnapakkumine ja eelarve

Ühisprojekti tegevuskava

Projektikirjelduse juhend taotlejale

RJK projekti kirjelduse vorm

Hindamiskriteeriumid

Taotluste menetlemise juhend

Äriplaani lühikokkuvõtte näidis, äriplaani abitabelite näidis

Õppematerjal: LEADER projektitaotluse esitamine e-PRIAs.

Riigiabi register Rahandusministeeriumi kodulehel.

 

Riigihanked:

LEADER määrus § 33 lg 8: Projektitoetuse saaja peab järgima hanke korraldamisel riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse § 10 tähenduses:

Taotleja, kes on riigihankekohuslane saab nõu ja infot küsida:

Riigihangete registri kasutajatugi  register@riigihanked.riik.ee ; telef: 611 3693, 611 3703 (E-N 9:00-17:00, R 9:00-16:00)

Riigihangete seaduse nõustamine  riigihanked@fin.ee ; 611 3701 (E-R  8:30-12:00)

Riigihangete keskkonna veebileht: www.riigihanked.riik.ee

 

Taotlusvoor: 18.-30.04.2016: taotluste esitamine läbi vana e-PRIA

Infopäevade esitlus

Vabatahtliku tasustamata töö päevik

Projektitoetuse avaldus

Ehitustööde hinnapakkumine, eelarve

Ühisprojekti tegevuskava

Esitavate dokumentide kontroll-leht

RJK projektikirjelduse vorm

Hindamiskriteeriumite sihttasemed, väljavõte strateegiast, tervikdokument leitav alajaotusest “Strateegia”

Äriplaani lähikokkuvõtte näidis, äriplaani abitabelite näidis

Õppematerjal: LEADER projektitaotluse esitamine e-PRIAs.

Riigiabi register Rahandusministeeriumi kodulehel.

Avanevad meetmed:

MEEDE 2 Kivi seina, ettevõtluse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine taristu parendamise kaudu – meetmeleht.

MEEDE 4 Jätkusuutlik kogukond ja külakeskused: alammeetmed 4.1 ja 4.2 – meetmeleht.

MEEDE 5: tegevusgrupi koostööprojektide meede – meetmeleht.

Hindamiskomisjon

RJK juhatuse koosolekul 08.09.2016 kinnitatud hindamisetöörühma koosseis meede 2 ja meede 4.2 ümberhindamiseks: 

Meede 2: Tarmo Heidemann, Arma Koidu, Lea Toom, Tiina Heidemann, Olavy Sülla, Kaja Leppik, Anu Nurmsalu, Aili Adamson, Hannes Puusepp, Signe Rõngas, Marika Valter.

Meede 4.2: Tarmo Heidemann, Tiina Heidemann, Olavy Sülla, Anu Nurmsalu, Tiina Kirsimäe, Kadri Linder, Kristi Kivisaar, Marika Valter, Hannes Puusepp, Riita Lillemets, Eva Laks.

RJK juhatuse koosolekul 05.05.2016 kinnitatud hindamise töörühma koosseis 18.-30. aprill 2016 taotlusvooru taotluste hindamiseks: Arma Koidu, Hannes Puusepp, Urmas Kase, Jaanus Rahula, Tiina Heidemann, Kaja Leppik, Anu Nurmsalu, Aili Adamson, Kadri Linder, Marika Valter, Riita Lillemets. Asendusliikmed: Tarmo Heidemann, Triin Uffert, Kristi Kivisaar, Rein Kessler.

Töökorrad:

Taotluste menetlemise ja projektide valimise juhend

Töörühmade, toimkondade ja komisjonide töökord

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus:

Maaeluministiri määrus nr 11 23.10.2015  ja seletuskiri

Maaeluministri määrus “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020”, lisa “Objektide tähistamine logode ja embleemidega.” Nõetekohased logod on leitavad Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu logo

 

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT