Taotlejale

Programmperioodi 2014-2020 LEADER meetme info

LEADER määrus on leitav siit (kehtiv alates 18.05.2020)

Taotlusvoor 18.01. – 02.02.2021 (kinnitamisel PRIAs)

Meede 1 – meetmeleht (kinnitamisel PRIA-s)

Meede 4.1 – meetmeleht (kinnitamisel PRIA-s)

——————————————————————————————————————–

Kokkuvõte 23.09.-09.10.2019 taotlusvoorust on leitav siit.

25.10.2019 üldkoosoleku otsusega kinnitati hindamiskomisjon 23.09 – 09.10.2019 taotlusvooru  meetmes 1 ja meetmes 4.1 esitatud  projektitaotluste hindamiseks koosseisus: Arma Koidu (EV 90031), Reena Rist (EV 74101), Anu Nurmsalu (EV 01301), Kaja Leppik (MTÜ 94992), Eveli Kuslap (EV 10111), Silver Sams (EV 42991), Kaia Kerge (eraisik), Lea Toom (MTÜ 93291), Jane Nirgi (MTÜ 93299), Liisi Kruusimägi (eraisik) ja  Maris Kruusmägi (eraisik) ning asendusliige Tiina Soosaar (EV 03221).

Taotlusvoor 23.09 – 09.10.2019

Taotluste esitamine e-PRIA-s.

Info taotlusvooru infopäevade kohta on leitav siit

TAOTLUSVOORU INFOPÄEVA ESITLUS

Meede 1 meetmeleht

Meede 4.1 meetmeleht

RJK projekti kirjelduse vorm

Äriplaani lühikirjeldus NÄIDIS, äriplaani arvutused NÄIDIS

Hindamiskriteeriumid

Taotluste menetlemise juhend ehk reglement

Töörühmade, toimkondade ja komisjonide töökord

Projektikirjelduse juhend taotlejale

Põhivara ja väikevahendi hindamise juhend

Ehituslike tegevuste hinnapakkumised peavad olema esitatud PRIA poolt kinnitatud  hinnapakkumise vormil. Abimaterjalina on soovitav kasutada ehitustegevuste eelarve vormi.

Ühisprojekti esitamisel on vaja taotlusele lisada kõigi partnerite poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkulepe.

————————————————————————————————–

Maksetaotlusega esitatavad VORMID:

Ehitustegevuse kulud

Vabatahtliku tasustamata töö päevik

Info tähistuse kohta on leitav siit

JUHEND maksetaotluse esitamiseks uues e-PRIAS.

Maksetaotlus esitatakse selles e-PRIA versioonis, millises esitati projektitoetuse taotlus. NB! sisenemine käib kõikidel läbi uue e-PRIA. Info projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise kohta leiate LEADER määruse §-st 34.

Projektitoetuse saaja viib ellu toetava tegevuse või teeb investeeringu ja esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:

  • investeeringu projekti korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  • ühisprojekti korral – kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  • kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, esitatakse tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates PRIA  poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.juunil 2023.

TAOTLUSVOOR 5.-18.03.2018

Kokkuvõte 05.-18.03.2018 taotlusvooru esitatud projektitaotlustest on leitav siit

Vastavalt juhatuse otsusele 19.03.2018 moodustati hindamiskomisjonid 05.-18.märts 2018 laekunud projektitaotluste hindamiseks järgnevas koosseisus:

Meede 1:  Hannes Puusepp EV 08921, Mari-Liis Jaanson KOV (Põhja-Pärnumaa) 84114, Mart Tõnismäe KOV (Tori) 84114, Marianne Kuusk EV 02201, Silver Sams EV 42991, Roland Šimanis KOV (Pärnu linn) 84114, Kärt Linder KOV (Põhja-Sakala) 84114, Kaja Leppik MTÜ 94992, Tiina Heidemann MTÜ 94992, Olavy Sülla EV 70221, Arma Koidu MTÜ 93299;  asendusliikmed: Tiina Soosaar EV 03221, Helen Mihkelson KOV (Tori) 84114.

Meetmed 3.1, 3.2, 4.1: Kaia Kerge MTÜ 94992, Eveli Kuslap EV 10111, Riita Lillemets MTÜ 94992,  Marika Valter MTÜ 85601, Anu Nurmsalu EV 01301, Martin Sempelson MTÜ 93299,  Aili Adamson KOV (Põhja-Sakala) 84114, Jüri Mets KOV (Põhja-Pärnumaa) 84114, Lea Toom MTÜ 93291, Reena Rist MTÜ 93291, Maiu Saare EV 01501 (kuni 21.03.2018); asendusliikmed: Aime Vill MTÜ 94992 (põhiliige alates 21.03.2018), Kauri Mitt MTÜ 94992.

Taotlusvoor toimub 5.-18. märtsil 2018, taotluste esitamine ja menetlus uues e-prias lähtuvalt Leader-määruse uuest redaktsioonist.

NB! 15. märtsil toimub korraline PRIA süsteemide hooldus ning PRIA süsteemide kasutus võib olla häiritud alates kella 17.00st kuni 16. märtsi tööpäeva alguseni.

Avanevad meetmed:

Meede 1: Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses

Meede 3 : meede 3.1 Piirkonna tunnusüritused ja meede 3.2 Piirkonna eripära investeeringud.

Meede 4.1: Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond

Vormid:

RJK projekti kirjelduse vorm

Äriplaani lühikirjeldus NÄIDIS, äriplaani arvutused NÄIDIS

Abivormid taotlejale uues E-PRIAs taotluse esitamiseks:

Ehitustegevuse eelarve (näidisvorm) ja  hinnapakkumine (esitatakse maksetaotlusega)

Ühisprojekti tegevuskava  (näidisvorm)

Juhendid:

Hindamiskriteeriumid

Projektikirjelduse juhend taotlejale

Taotluste menetlemise juhend

E- PRIAS projektitaotluse esitamise juhend

Leader tegevused e-PRIAS

Infopäeva esitlus

TAOTLUSVOOR 02. – 15. oktoober 2017

Vastavalt juhatuse otsusele 19.10.2017 moodustati hindamiskomisjonid 02.-15.oktoober 2017 laekunud projektitaotluste hindamiseks järgnevas koosseisus:

Meede 2: Kaja Leppik MTÜ,  Marika Valter MTÜ, Tiina Soosaar EV,  Martin Sempelson MTÜ, Olavy Sülla EV, Marianne Kuusk EV,  Kaialiis Roostalu KOV, Hannes Puusepp MTÜ,  Siim Avi KOV, Reena Rist MTÜ, Mart Tõnismäe KOV; asendusliikmed:  1. Eha Tamm MTÜ,  2. Aili Adamson  KOV,  3. Piia Kallaste EV. (NB! Vastavalt juhatuse 11.12.2017 otsusele arvestati paremusjärjestuse koostamisel 10 hindaja hindepunkte)

Meede 4.2: Kaia Kerge MTÜ, Tiina Heidemann MTÜ,  Mari-Liis Jaanson KOV, Kärt Linder KOV,  Riita Lillemets MTÜ, Anu Nurmsalu EV, Roland Šimanis KOV, Arma Koidu MTÜ, Eveli Kuslap EV,  Kauri Mitt MTÜ,  Silver Sams EV; asendusliikmed: 1. Jüri Mets KOV, 2. Aime Vill MTÜ, 3. Kätlin Kink MTÜ.

NB! 1. oktoobril 2017 ei jõustu kavandatud Leader-määruse muudatused, mistõttu tuleb taotlejail lähtuda seni kehtinud meetmelehtedest. Taotlus tuleb endiselt oktoobrivoorus esitada vanas e-prias!

NB! Lisainfo projektitaotluse esitamise kohta kogukonnateenuse arendamiseks

Maaeluministiri määrus nr 11 23.10.2015  ja seletuskiri

Maaeluministri määrus “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020”, lisa “Objektide tähistamine logode ja embleemidega.” Nõetekohased logod on leitavad Maaeluministeeriumi kodulehelt.

TAOTLUSVOOR 02. – 15. oktoober 2017 – taotluste esitamine vanas e-PRIAs

 meede 2 meetmeleht  Kivi seina, ettevõtluse mitmekesistamise ja konkurentsivõime tõstmine taristu parandamise kaudu;

meede 4.2 meetmeleht – Kogukonna meede, kogukonna teenused ja taristu.

VORMID

Ehitustegevuse hinnapakkumine ja eelarve

Projektikirjelduse juhend taotlejale

RJK projekti kirjelduse vorm

Hindamiskriteeriumid

Taotluste menetlemise juhend

Äriplaani lühikirjeldus NÄIDIS, äriplaani arvutused NÄIDIS

Esitavate dokumentide kontroll-leht

RJK juhatuse koosolekul 31.03.2017 kinnitatud hindamise töörühma koosseis 13-26.03.2017 taotlusvooru laekunud projektitaotluste hindamiseks:

Meede 1 – Signe Rõngas MTÜ,  Kristi Kivisaar MTÜ, Hannes Puusepp MTÜ (loobus 25.04.2017), Tiina Heidemann MTÜ,  Martin Sempelson MTÜ, Reena Rist MTÜ, Marika Valter MTÜ, Olavi Sülla  EV, Argo Mättas  EV, Anu Nurmsalu EV, Kaja Leppik  MTÜ,  Roland Šimanis KOV (alates 25.04.2017) Asendusliikmed:, Lauri Hollo KOV, Mikk Merekivi EV, Lea Toom MTÜ, Helen Mihkelson KOV, Aili Adamson  KOV.

Meetmed 3.1, 3.2 ja 4.1 –  Arma Koidu MTÜ, Jüri Mets KOV, Kaia Kerge MTÜ, Mari-Liis Jaanson KOV, Tiina Kirsimäe EV, Kätlin Kink MTÜ, Kärt Linder KOV, Maiu Saare EV, Riita Lillemets MTÜ, Marianne Kuusk EV, Aime Vill MTÜ. Asendusliige – Eha Tamm MTÜ.

Toimuvate infopäevade kohta leiad info siit

TAOTLUSVOOR 13. – 26. märts 2017 taotluste esitamine läbi vana e-PRIA 

meede 1 Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses;

meede 3  Piirkonna eripära (alammeetmed 3.1 – tunnusüritused ja 3.2 – piirkonna eripärale tuginevad investeeringud);

meede 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond.

Infopäevade esitlus

VORMID

Ehitustegevuse hinnapakkumine ja eelarve

Ühisprojekti tegevuskava

Projektikirjelduse juhend taotlejale

RJK projekti kirjelduse vorm

Hindamiskriteeriumid

Taotluste menetlemise juhend

Äriplaani lühikokkuvõtte näidis, äriplaani abitabelite näidis

Õppematerjal: LEADER projektitaotluse esitamine e-PRIAs.

Riigiabi register Rahandusministeeriumi kodulehel.

Riigihanked:

LEADER määrus § 33 lg 8: Projektitoetuse saaja peab järgima hanke korraldamisel riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse § 10 tähenduses:

Taotleja, kes on riigihankekohuslane saab nõu ja infot küsida:

Riigihangete registri kasutajatugi  register@riigihanked.riik.ee ; telef: 611 3693, 611 3703 (E-N 9:00-17:00, R 9:00-16:00)

Riigihangete seaduse nõustamine  riigihanked@fin.ee ; 611 3701 (E-R  8:30-12:00)

Riigihangete keskkonna veebileht: www.riigihanked.riik.ee

Taotlusvoor: 18.-30.04.2016: taotluste esitamine läbi vana e-PRIA

Infopäevade esitlus

Vabatahtliku tasustamata töö päevik

Projektitoetuse avaldus

Ehitustööde hinnapakkumine, eelarve

Ühisprojekti tegevuskava

Esitavate dokumentide kontroll-leht

RJK projektikirjelduse vorm

Hindamiskriteeriumite sihttasemed, väljavõte strateegiast, tervikdokument leitav alajaotusest “Strateegia”

Äriplaani lähikokkuvõtte näidis, äriplaani abitabelite näidis

Õppematerjal: LEADER projektitaotluse esitamine e-PRIAs.

Riigiabi register Rahandusministeeriumi kodulehel.

Avanevad meetmed:

MEEDE 2 Kivi seina, ettevõtluse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine taristu parendamise kaudu – meetmeleht.

MEEDE 4 Jätkusuutlik kogukond ja külakeskused: alammeetmed 4.1 ja 4.2 – meetmeleht.

MEEDE 5: tegevusgrupi koostööprojektide meede – meetmeleht.

Hindamiskomisjon

RJK juhatuse koosolekul 08.09.2016 kinnitatud hindamisetöörühma koosseis meede 2 ja meede 4.2 ümberhindamiseks: 

Meede 2: Tarmo Heidemann, Arma Koidu, Lea Toom, Tiina Heidemann, Olavy Sülla, Kaja Leppik, Anu Nurmsalu, Aili Adamson, Hannes Puusepp, Signe Rõngas, Marika Valter.

Meede 4.2: Tarmo Heidemann, Tiina Heidemann, Olavy Sülla, Anu Nurmsalu, Tiina Kirsimäe, Kadri Linder, Kristi Kivisaar, Marika Valter, Hannes Puusepp, Riita Lillemets, Eva Laks.

RJK juhatuse koosolekul 05.05.2016 kinnitatud hindamise töörühma koosseis 18.-30. aprill 2016 taotlusvooru taotluste hindamiseks: Arma Koidu, Hannes Puusepp, Urmas Kase, Jaanus Rahula, Tiina Heidemann, Kaja Leppik, Anu Nurmsalu, Aili Adamson, Kadri Linder, Marika Valter, Riita Lillemets. Asendusliikmed: Tarmo Heidemann, Triin Uffert, Kristi Kivisaar, Rein Kessler.

Töökorrad:

Taotluste menetlemise ja projektide valimise juhend

Kontroll-leht

Töörühmade, toimkondade ja komisjonide töökord

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus:

Maaeluministiri määrus nr 11 23.10.2015  ja seletuskiri

Maaeluministri määrus “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020”, lisa “Objektide tähistamine logode ja embleemidega.” Nõetekohased logod on leitavad Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu logo


© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT