Ühisprojektid

Vastavalt “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus” määrus nr 11 23.10.2015 § 28 lg 3: toetust võib taotleda tegevustele, kui neid viiakse ellu: p. 2  kahe- kuni nelja-aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt, keda nimetatakse partneriteks ning kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusgrupp (edaspidi ühisprojekt).

(4) Projektitoetuse taotleja esitab ühisprojekti tegevuskavas järgmise teabe:
1) ühisprojekti nimetus;
2) ühisprojekti eesmärkide ja tegevuste kirjeldus;
3) tegevuskava elluviimise periood ja ajakava;
4) ühisprojektis osaleva partneri nimi, partneri esindaja nimi ja nende kontaktandmed;
5) ühisprojekti partnerite ülesannete kirjeldus;
6) eeldatavate tulemuste kirjeldus, sealhulgas ühisprojekti laiemast mõjust
tegevuspiirkonnale;
7) ühisprojekti raames elluviidavate tegevuste kavandatav eelarve;
8) ühisprojektis osaleva projektitoetuse taotleja ja partneri allkirjad.

Pärast ühisprojekti toetuse taotluse rahuldamist PRIA-s avalikustab Rohelise Jõemaa Koostöökogu oma veebilehel ühisprojekti eesmärgi, partnerid ja üldised tegevussuunad § 21 lg 4 p 3.

Ühisprojektide elluviimise tähtaeg sõltub ühisprojekti tegevuskavas ettenähtud tegevuskava elluviimise perioodist. Ühisprojektide elluviimist tõendavaid dokumente koos maksetaotlusega saab esitada neli korda kalendriaastas.