Taotlusvoor 18.04-30.04.2016

Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Kõpu, Suure-Jaani, Vändra, Tori, Tootsi, Halinga, Are, Surju, Paikuse ja Järvakandi vallas ning Vändra alevis tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, kohalikelt omavalitsustelt ja riigiasutuselt C. R. Jakobsoni Talumuuseum järgmiselt:

Meede 2 Kivi seina, ettevõtluse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine taristu parendamise kaudu. Toetatakse toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, kostööd ja investeeringuid.  Taotlejad: piirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, mittetulundusühingud, riigiasutus C. R. Jakobsoni Talumuuseum. Toetuse miinimumsumma 50 000 eurot, maksimumsumma 200 000 eurot. Toetust antakse kuni 60 %, põllumajandusliku tegevuse puhul kuni 50%  abikõlbulike kulude maksumusest sõltumata taotleja juriidilisest vormist. Ühisprojekt lubatud. Meetme puhul võib rakendada vähese tähtsusega abi reegleid, ettevõtjate puhul tuleb arvestada riigiabi reeglitega.

Meede 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond. Toetatakse kogukonna (sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist. Taotlejad:  mittetulundusühingud ja sihtasutused, kohalikud omavalitsused, riigiasutus C. R. Jakobsoni Talumuuseum. Toetuse miinimumsumma  3 000 eurot ja maksimumsumma   6 000 eurot. Toetust antakse kuni 90% abikõlbulike kulude maksumusest. Ühisprojekt lubatud.

Meede 4.2 Külakeskuste meede, kogukonna teenused ja taristu. Toetatakse kogukondlikus kasutuses hoonete ja rajatiste renoveerimist, ehitamist, vahendite soetamist, taristuinvesteeringuid. Taotlejad:  mittetulundusühingud ja sihtasutused, kohalikud omavalitsused, riigiasutus C. R. Jakobsoni Talumuuseum. Toetuse miinimumsumma 5 000 eurot ja maksimumsumma  200 000 eurot. Toetust antakse kuni 60% abikõlbulike kulude maksumusest. Ühisprojekt lubatud. Meetme puhul võib rakendada vähese tähtsusega abi ja riigiabi reegleid.

Meede 5 Jõemaa meede, piirkonna arendamine sh koostööprojektid. Toetatakse valdkondlikke arendustegevusi, piirkonnaüleseid tegevusi ja koostööprojekte. Taotleja: kohalik tegevusgrupp. Toetuse miinimumsumma 5 000 eurot ja maksimumsumma 40 000 eurot, ettevalmistavaks tegevuseks 1 000 eurot kuni 5 000 eurot. Toetust antakse kuni 90 %  koostööprojekti elluviimiseks ja kuni 100% koostööprojekti ettevalmistavaks tegevuseks.

Igasse meetmesse (v.a meede 5) võib taotleja  esitada ühe projekti  samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

 

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 30.06.2016. Täpsem informatsioon strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta koduleheküljel www.joemaa.ee. Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 528 1275 või 5306 4810 või  info@joemaa.ee. Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 18.-30. aprill 2016. a. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.         

Taotlusvormid ja -juhendid on leitavad rubriigist Taotlejale